FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Zákonné sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Toto pojištění je druhou největší položkou státního rozpočtu a slouží pro tzv. transfery obyvatelstvu. Oblast sociálního a zdravotního pojištění je řešena samostatnými zákony a vyhláškami.

Toto pojištění rozdělujeme do dvou velkých skupin s různým účelem použití:

Zdravotní pojištění

Plátcem pojistného je:

Vyměřovacím základem je příjem snížený o nezapočitatelné příjmy. OSVČ se musí přihlásit u zdravotní pojišťovny, kterou si vybraly. Zaměstnavatel nahlásí svého zaměstnance příslušné zdravotní pojišťovně.

Sazba pro zaměstnance je 4,5 %, pro zaměstnavatele 9 %, ostatní musí platit alespoň v minimální zákonem předepsané výši. Platební nekázeň se postihuje poplatky z prodlení a pokutami + rozvést co je standardní lékařskou péči, porovnat s jinými zeměmi, možnost volby lékaře a pojišťovny, pojištění na cesty do zahraničí

Lékaře lze měnit 1x za 3 měsíce, zdravotní pojišťovnu 1x ročně

Sociální pojištění

Pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Člení se na:

Typy a nástroje politiky zaměstnanosti– rozlišujeme několik modelů politiky zaměstnanosti:

Vyměřovacím základem je úhrn příjmů sníženy o nezapočitatelné příjmy; výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období (kalendářní měsíc).

Sazby pojistného činí:

Zaměstnavatel je povinen odvést příslušnou částku nejpozději do 20. následujícího měsíce na účet Okresní správy soc. zabezpečení

Zaměstnavatel musí své zaměstnance k placení pojistného přihlásit do 8 dnů od vzniku pracovního poměru, ostatní se musí přihlásit sami.

Součástí soc. zabezpečení občanů ČR je i systém sociálních dávek, které jsou vypláceny za zákonem stanovených podmínek. V zásadě se dělí na dávky, jejichž vyplácení je vázáno na výši příjmů rodiny a na dávky, které nejsou závislé na výši příjmů a k jejich vyplacení musí dojít k určité skutečnosti.

U dávek závislých na výši příjmů je nárok na vyplacení odvozován od určitého násobku životního minima rodiny.

Životní pojistka – min. 5 let, do 60 let

Dávky závislé na výši příjmů:

Práva a povinnosti pojištěnce upravuje zákon č. 48/ 1997 sbírky o veřejném zdravotním pojištění. Pojištěnec má stručně řečeno právo na výběr zdravotní pojišťovny, lékaře a zdravotnického zařízení a vystavení dokladu o zaplacení regulačních poplatků či případné uhrazení přeplatku. Povinen je hlásit pojišťovnám neprodleně veškeré důležité změny, hradit pojistné a nahlásit změnu své zdravotní pojišťovny svému ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Podrobnější znění:

Pojištěnec má právo na:

PODOTáZKY:


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148