FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Vedení účetnictví plátce DPH

  1. Vedení účetnictví plátce DPH

Daň z přidané hodnoty

- jedná se o nejvýznamnější příjmovou položku státního rozpočtu

- jedná se o nepřímou daň – tzn. neplatí se přímo finančnímu úřadu, ale konečný spotřebitel ji zaplatí prodejci či výrobci a ten ji teprve odvede státu (finančnímu úřadu)

- konečný spotřebitel zaplatí DPH v ceně kupovaných výrobků či služeb

- výrobce či prodejce připočte DPH k ceně svých prodávaných výkonů – DPH však není jeho výnosem (nepatří mu – patří státu) – musí ji odvést státu (finančnímu úřadu)

POPLATNÍK – ten, z jehož peněz se daň skutečně platí (u DPH je to konečný spotřebitel)

PLÁTCE – ten, kdo je daň povinen vybrat a odvést státu (u DPH je to výrobce či prodejce)

PLÁTCE DPH

- povinně osoba, která provozuje ekonomickou činnost na území ČR a jejíž obrat za posledních 12 měsíců přesáhl 1 milion Kč

(musí se povinně zaregistrovat na FÚ jako plátce DPH, je mu přiděleno DIČ)

- kromě povinných plátců DPH existují i dobrovolní plátci DPH, kteří se zaregistrovali dobrovolně

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

- zdaňovací období je období, za které se zjišťuje daňová povinnost a za které se DPH odvádí

- zdaňovacím období je:

Čtvrtletí – pokud je roční obrat do 10 mil. Kč

Měsíc – pokud je roční obrat nad 10 mil. Kč

- daňové přiznání se musí podat a DPH se musí zaplatit do 25. dne následujícího po skončení zdaňovacího období

SAZBY DPH:

Základní sazba 21% - na většinu výrobků a služeb

První snížená sazba 15% - uplatňuje se na výrobky a služby uvedené v příloze 2 a 3 zákona o DPH (např. potraviny, noviny, časopisy, ortopedické pomůcky a přístroje, hromadná doprava, apod.)

Druhá snížená sazba 10% - uplatňuje se na výrobky uvedené v příloze 3a zákona o DPH (např. kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, léky a očkovací látky, tištěné knihy a obrázkové knihy pro děti

Produkty a služby osvobozené od DPH:

VÝPOČET DPH:

  1. Známe cenu bez DPH (tzv. základ DPH) + sazbu DPH

DPH = cena bez DPH x sazba DPH (v %)

Celková částka = cena bez DPH + DPH

  1. Známe pouze celkovou cenu včetně DPH a sazbu DPH

DPH = cena včetně DPH x koeficient

Koeficient pro 21% DPH = 0,1736 (21/121)

Koeficient pro 15% DPH = 0,1304 (15/115)

Koeficient pro 10% DPH = 0,0909 (10/110)

DAŇOVÉ DOKLADY

  1. a) běžné daňové doklady – např. faktura

 náležitosti běžného daňového dokladu:

náležitosti, které má každý účetní doklad (číslo dokladu, identifikace účastníků účetní operace, částka, předmět, datum vyhotovení dokladu a datum uskutečnění účetního případu, podpis toho, kdo schválil operaci, podpis toho, kdo zaúčtoval operaci) +

  1. b) zjednodušené daňové doklady (paragon)

- používají se při platbách v hotovosti do Kč 10.000,- včetně DPH

- na rozdíl od běžného daňového dokladu obsahuje zjednodušený daňový doklad pouze celkovou cenu včetně DPH a sazbu DPH – neobsahuje DPH v Kč (nutno vypočítat pomocí koeficientu)

ÚČTOVÁNÍ DPH

Účet 343 – Daň z přidané hodnoty

MD – DPH na vstupu – tedy daň zaplacená při nákupech – daň, na kterou máme nárok na vráceni od státu – představuje pro nás DAŇOVOU POHLEDÁVKU

D – DPH na výstupu – tedy daň, o kterou zvýšíme cenu našich prodávaných výkonů – daň, kterou vybereme od odběratele a jsme povinni odvést státu – DPH na výstupu představuje DAŇOVÝ ZÁVAZEK

Na konci zdaňovacího období porovnáme DPH na vstupu a DPH na výstupu a zjistíme daňovou povinnost podnikatele – může se stát, že:

ÚČTOVÁNÍ U KUPUJÍCÍHO

Př.: DFA za materiál cena bez DPH 8.000Kč, DPH 21%

8.000,- 111/321 9.680,-

1.618,- 343/

ÚČTOVÁNÍ U PRODÁVAJÍCÍHO

Př.: VFA za zboží, cena bez DPH 12.000, DPH 21%

14.520,- 311/604 12.000,-

/343 2.520,-

Při nákupu z dovozu plátci DPH

- samovyměření DPH 343/343

- DPH se vypočte z fakturované částky přepočtené na koruny

2) Nákup mimo EU

- povinnost platit clo, které vstupuje do základu výpočtu DPH, pokud jsme plátci DPH = ( fakturovaná částka v Kč + clo) * 0.21

- účtujeme také samovyměření 343/343


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148