FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účtování výnosů

 1. ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ, ČASOVÉ ROZLIŠENÍ VÝNOSŮ

Výnos = hlavní položkou výnosů jsou tržby, které vznikají:

Členění výnosů:

Účetní členění výnosů

Členění výnosů podle zákona o dani z příjmu:

ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ:

 1. Provozní výnosy 60-64
 1. Finanční výnosy – 66

Obraty nákladových účtů ze strany dal nákladového účtu na stranu MD účtu 710, a to v členění na provozní náklady, finanční náklady

Obraty výnosových účtů ze strany MD výnosového účtu na stranu D účtu 710, a to v členění na provozní V, finanční V

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ VÝNOSŮ:

- platí zásada, že výnosy je nutné účtovat do toho období, se kterým časově a věcně souvisí

- účty ČASOVÉHOROZLIŠENÍ nalezneme ve skupině38 a mají aktivní či pasivní povahu

ROZLIŠUJEME:

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ V UŽŠÍM POJETÍ

- musí být známo:

 1. a) účel vynaložené částky (předplatné, nájemné….)
 2. b) přesná částka
 3. c) období, k němuž se částka vztahuje

- uvedené 3 podmínky musí být splněny současně

- časové rozlišení v užším pojetí účtujeme na účtech:

384 – Výnosy příštích období

385 – Příjmy příštích období

- pokud není splněna alespoň jedna z výše 3 uvedených podmínek, hovoříme o časovém rozlišení v širším pojetí

 

384 – VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

= jedná se o částky, které jsme přijali v běžném roce, ale týkají se období příštích (např. pronájem garáže – uhradili nám dopředu)

- účet 384 má pasivní povahu – na přechodnou dobu nahrazuje výnosy

Př:

221/384

384/602

385 ­– PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

= výnos vznikne v běžném období, ale fakturován nebo uhrazen bude až v období příštích (nájemné, které nám bylo zaplaceno pozadu).

- účet 385 má aktivní povahu – na přechodnou dobu nahrazuje účet 311, 221, 211 na straně MD

Př: V tomto roce pronajímáme garáž, ale nájemné nám bude zaplaceno až na začátku příštího účetního období.

V tomto roce pronajímáme, tzn., že v tomto roce nám vzniká výnos, který musíme zaúčtovat na výnosový účet, uhrazen bude ale až v následujícím účetním období, proto souvztažně použijeme účet 385 – příjmy příštích období:

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ V ŠIRŠÍM POJETÍ

- neznáme buď:

 1. a) částku
 2. b) účel vynaložené částky
 3. c) období

- účtujeme o něm na dohadných účtech a účtech rezerv

388 - DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ

= jedná se o pohledávky, u kterých neznáme přesnou částku, ale výnos z těchto pohledávek spadá do běžného období (např. odhad náhrady škody od pojišťovny)

 1. ID – požár ve skladu – zničen materiál: 549/112
 2. ID – účetní jednotka byla proti požáru pojištěna, ale pojišťovna do konce roku nestihla přiznat náhradu škody – tato náhrada se ale vztahuje ještě k tomuto účetního období, proto ji musíme zahrnout do výnosů tohoto roku, nemáme ale doklad, částku musíme odhadnout, proto použijeme dohadné účty – a to dohadné účty aktivní, protože nám tento účet nahrazuje účet 378 – Pohledávku za pojišťovnou = jiné pohledávky

388/648

 1. V následujícím období nám dorazí do podniku přiznaná náhrada škody od pojišťovny – proto zaúčtujeme skutečný vznik pohledávky a vynulujeme dohadné účty: 378/388

389 – DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ

= jedná se o závazky, u kterých neznáme přesnou částku (chybí doklad) a vztahují se k běžnému období (např. nevyfakturovaná spotřeba energie)


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148