FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účtování nákladů

10.ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ, ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Náklad = vzniká spotřebou vstupů – materiál, energie, živá práce – mzdy atd.

Členění nákladů:

Účetní členění nákladů

Členění nákladů podle zákona o dani z příjmu:

ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ

  1. Provozní náklady – skupina 50-55
  1. Finanční náklady – 56

(ID 569/211, 569/213)

Obraty nákladových účtů ze strany dal nákladového účtu na stranu MD účtu 710, a to v členění na provozní náklady, finanční náklady

Obraty výnosových účtů ze strany MD výnosového účtu na stranu D účtu 710, a to v členění na provozní V, finanční V

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ:

- platí zásada, že náklady je nutné účtovat do toho období, se kterým časově a věcně souvisí

- účty ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ nalezneme ve skupině 38 a mají aktivní či pasivní povahu

ROZLIŠUJEME:

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ V UŽŠÍM POJETÍ

- musí být známo:

  1. a) účel vynaložené částky (předplatné, nájemné….)
  2. b) přesná částka
  3. c) období, k němuž se částka vztahuje

- uvedené 3 podmínky musí být splněny současně

- časové rozlišení v užším pojetí účtujeme na účtech:

381 – Náklady příštích období– tzn. v běžném období vznikl výdaj, který se ale buď částečně nebo úplně vztahuje k období příštímu (např. nájemné placené dopředu – v prosinci tohoto roku zaplatím nájemné na příští rok – tzn. v tomto roce vznikl výdaj, který se ale nevztahuje k tomuto období, proto ho nemůžeme zaúčtovat do nákladů tohoto období :

383 – Výdaje příštích období – v běžném období vznikl náklad, který ale nebyl v daném roce uhrazen ani vyfakturován – bude uhrazen nebo vyfakturován až v příštím roce – protože se ale náklad týká běžného roku, musím ho zaúčtovat do nákladů daného roku (typickým příkladem je nájemné placené pozadu)

383/211

- pokud není splněna alespoň jedna z výše 3 uvedených podmínek, hovoříme o časovém rozlišení v širším pojetí

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ V ŠIRŠÍM POJETÍ

- neznáme buď:

  1. a) částku
  2. b) účel vynaložené částky
  3. c) období

- účtujeme o něm na dohadných účtech a účtech rezerv

Účet 388 – Dohadné účty aktivní dáme do následující otázky – Výnosy a časové rozlišení výnosů

389 – DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ

= jedná se o závazky, u kterých neznáme přesnou částku (chybí doklad) a vztahují se k běžnému období (např. nevyfakturovaná spotřeba energie)

Př:

V daném roce jsme spotřebovali energii, ale do konce roku nestihla přijít faktura za spotřebu energie. Jedná se o náklad, který se týká daného roku, takže ho do daného roku musíme zaúčtovat – protože nám ale chybí potřebný doklad, musíme částku odhadnout a vystavit interní doklad

(neznáme přesnou částku – odhadujeme ji, proto dohadné účty pasivní, účet 389 nahrazuje účet 321 – Dodavatele)

389/321

(obdobný případ je např. nevyfakturovaná dodávka zásob)


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148