FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účtování dlouhodobého nehmotného majetku

 1. Účtování dlouhodobého nehmotného majetku, odpisování, technické zhodnocení.

MAJETEK:

EVIDUJEME V TŘÍDĚ – 0, ve skupině 01

Členíme na:

01) Dlouhod. nehmot. majetek DNM:

02) - 03) DHM

06) DFM

Způsoby pořízení DNM:

Způsob ocenění DNM:

 1. ÚČTOVÁNÍ POŘÍZENÍ DNM NÁKUPEM

- po pořízení DM převedeme majetek na příslušné majetkové účet ze skupiny 01 a to v pořiz. ceně

- pro každé druh majetku vyhotovujeme INVENTÁRNÍ KARTU:

 1. ÚČTOVÁNÍ VE VL. REŽII

- použijeme účet že skupiny 58 Změna stavu zásob vlastní činností a aktivace

ZÁLOHOVÉ POŘÍZENÍ DM

- protože může DNM bét specifické a stát hodně peněz, dodavatelé můžou vyžadovat ZÁLOHU

- Účtujeme na účet zaplacené zálohy:

- JE TO AKTIVNÍ ÚČET / MD 051/221

-vyjadřujeme pohledávku vůči dodavateli a do doby, než nám dodá majetek

Př: 1) VBÚ zaplacení zálohy za SOFTWARE 50.000,- : 051/221

2) DFA za software 100.000,- : 041/321

3) ID převod softwaru do majetku 100.000,- : 013/041

4) ID zúčtování zaplacené zálohy:

- o zaplacenou zálohu ponížíme závazek vůči dodavateli - 321 str. MD

- vynulujeme pohledávku - 051 str. D

5) VBÚ doplatek DFA za software 50.000,- : 321/221

Opotřebení DM A ODPISY

 

- charakteristickém rysem DM je, že během užívání neztrácí podobu, pouze se opotřebovává

- opotřebení může bét:

 1. FYZICKÉ - používáním DM působením klimatickéch jevů
 2. MORÁLNÍ - z důvodu technického rozvoje (vépočetní technika)

- opotřebení se v účetnictví vyjadřuje formou ODPISŮ

ODPISY

- peněžní vyjádření opotřebení

-odpisy postupně přenášejí hodnotu majetku do nákladů podniku ODPIS = NÁKLAD

Základní pojmy

-odepisuje se vždy ze vstupní ceny VC

- VC může bét:

- OPRÁVKY -souhrn odpisů

-ZŮSTATKOVÁ CENA - vstupní cena oprávky

- ODPISY SE VŽDY ZAOKROUHLUJÍ NA CELÉ KORUNY NAHORU

ODPISY Z DNM

- jen daňové odpisy

- DNM se odepisuje podle měsíců, které jsou dány zákonem podleo dani z příjmu - tabulka s odpisovémi sazbami pro DNM

POSTUP:

1) vypočteme měsíční odpis:

VC/

počet měsíců po kteréch se DNM odepisuje (viz. tabulka)

2) roční odpis:

měsíční odpis x počet měsíců, po kteréch jsme majetek používali v daném roce

ODEPISOVAT ZAČÍNAME OD NÁSLEDUJÍCÍHO MĚSÍCE, KDY JSME MAJETEK POŘÍDILI

Vyřazení DNM

 1. Majetek je již zcela odepsán - je vyřazen z evidence
 1. Majetek vyřazujeme dříve, než je zcela odepsán
 2. Doodepíšeme majetek do nákladů vždy v ZC
 3. Poté můžeme vyřadit z evidence: oprávky MD 07 / 01 vždy ve VC

-nákladové účet volíme podle důvodu vyřazení:

1) LIKVIDACÍ - neprodejné, zastaralé nebo neopravitelné majetek

 1. Odpis ZC do nákladů 551 / 07 vždy ve ZC
 2. Vyřazení majetku 07 / 01 vždy ve VC

2) VYŘAZUJEME PRODEJEM DNM

 1. Odpis ZC do nákladů (je to úbytek) 541 / 07 v ZC
 2. Vyřazení DNM z evidence 07 / 01 ve VC
 3. VFA za prodej DNM 311/641 v prodejní ceně

3) VYRAZUJEME DNM DAREM

 1. Odepsat do nákladů ZC 543 dary / 07 v ZC
 2. Vyřazení DNM z evidence 07/01 v VC

4) Vyřazujeme z důvodu ŠKODY I ŽIVELNÉ POHROMY

 1. Odpis DM do nákladů - manka, škody 549/07 v ZC
 2. vyřazení z evidence - 07/01 v VC
 3. Předpis škody zaměstnanci - 335/648
 4. Předpis náhrady škody pojišťovně - jiné pohledávky 378/648

5) Převodem do osobního užívání podnikatele:

 1. a) doodepíšeme ZC: 491/07
 2. b) vyřadíme z majektu: 07/01 ve VC

! V ROCE, VE KTERÉM VYŘAZUJEME, LZE UPLATNIT POLOVIČNÍ ODPIS !!!


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148