FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účtování dlouhodobého hmotného majetku

Dlouhodobý hmotný majetek je dán dobou použití delší než rok. DHM se neopotřebovává, pouze opotřebovává. Pro zařazení majetku do DHM musí splňovat podmínky ocenění stanovené účetní jednotkou ve VP směrnici.

Majetek evidujeme v třídě: 0
Členíme na:

 1. Dlouhod. nehmot. majetek DNM:
  • Software
  • Licence, patenty
 2. DHM odpisovaný
  • stavby
  • zvířata
 3. DHM neodpisovaný
 4. Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
 6. DFM
  • Cenné papíry se splatností nad jeden rok
  • Půjčky jiným podnikatelům
  • Dlouhodobé termínované vklady atd.

Způsoby pořízení DHM:

Způsob ocenění DHM:
Pořizovací cenou = cena pořízení + vedlejší pořiz. náklady (doprava, poplatky, povolení, montáž atd.
Majetek vyroben ve vlastní režii - oceníme VP cenou, která je rovná součtu vl. nákladů na výrobu DM
+ 4) Reprodukční pořiz. cena - stanovená odborným odhadcem

 1. ÚČTOVÁNÍ POŘÍZENÍ DHM NÁKUPEM
  • Účtujeme přes účet - POŘÍZENÍ DHM - 042
  • Účtujeme samotné pořízení + vedlejší pořiz. náklady
  Účty slouží ke zjištění pořizovací ceny DHM
  - po pořízení DHM převedeme majetek na příslušný majetkový účet ze skupiny 02, a to v pořiz. ceně

  - pro každý druh majetku vyhotovujeme INVENTÁRNÍ KARTU:

  • Název majetku
  • Číslo majetku
  • Datum pořízení a převedení
  • Výše vstupní ceny
  • Způsob přepisování DHM
  • Datum a způsob vyřazení
 2. ÚČTOVÁNÍ VE VL. REŽII
  - použijeme účet že skupiny 58 Změna stavu zásob vlastní činností a aktivace
  588 AKTIVACE DHM - např. postavení kancelářských prostor: vznikají se stavbou náklady - spotřeba materiálu 501/112 - 500 tis.
  - spotřeba energie 502/321 - 100 tis.
  - mzdové náklady 521/331 - 200 tis.
  - po postavení provedeme aktivaci 021/588 - 800 tis.

ZÁLOHOVÉ POŘÍZENÍ DHM

JE TO AKTIVNÍ ÚČET / MD 052/221
-vyjadřujeme pohledávku vůči dodavateli a do doby, než nám dodá majetek
 1. VBÚ zaplacení zálohy za stroj 50.000,- : 052/221
 2. DFA za stroj 100.000,- : 042/321
 3. ID převod stroje do majetku 100.000,- : 022/042
 4. ID zúčtování zaplacené zálohy:
  • o zaplacenou zálohu ponížíme závazek vůči dodavateli - 321 str. MD
  • vynulujeme pohledávku - 052 str. D
 5. VBÚ doplatek DFA za stroj 50.000,- : 321/221

Pořízení darem – pokud nám někdo daruje např. automobil – 022/648 (účtujeme od 1.1. jako výnos)

Pořízení převodem z osobního vlastnictví do podnikání – u individuálního podnikatele: 022/491

Opotřebení DHM A ODPISY

ODPISY: Základní pojmy: ÚČETNÍ ODPISY

1) DLE ŽIVOTNOSTI DM
-vycházíme z předpokládané doby životnosti DM

Postup:

 1. Vypočteme měsíční odpis:
  vstupní cena
  děleno počet měsíců, po kterých majetek budeme používat
 2. Vypočteme roční ODPIS:
  měsíční odpis x počet měsíců, po které jsme v daném roce majetek používali

- odepisovat začínáme od následujícího měsíce po měsíci, kdy jsme majetek pořídili a převedli do používání
- odepisuje se max. do výše VC (nelze odepisovat více než je VC)

2. DLE VÝKONU

Postup:

 1. Vypočteme ODPIS / 1 km
  VC
  celkový počet km za celou dobu jeho životnosti
 2. Roční odpis
  1 km x počet km najetých v daném roce

při zaokrouhlování v posledním roce počítat ne odpis, ale ZC, a to VC - odpisy předešlých let

DAŇOVÉ OPISY

Postup:
1) zatřídíme majetek do odpisové skupiny
- 6 odpisových skupin, které se liší dobou odepisování

2) zvolíme metodu odepisování:
ROVNOMĚRNÝ
ZRYCHLENÝ
- vybranou metodu musíme používat po celou dobu odepisování vybraného majetku

ROVNOMĚRNÁ METODA:
- tzv. každý rok odepisujeme do nákladů stejnou částku (výuka kromě prvního roku) = rovnoměrně zatěžujeme náklady

ROČNÍ ODPIS = VC x odpisova skupina / 100

- POZOR: pokud jsme zakoupili nový majetek z 1, 2, nebo 3 odpisové skupiny, můžeme v 1 roce odepisování uplatnit zvýšený ODPIS o 10%, pak musíme používat odpis. sazby ze sloupce "N", jak pro 1 rok, tak pro další roky - výjimkou jsou auta, zde to nelze uplatnit

ZRYCHLENÉ ODPISY:
- zrychlené proto, že v prvních letech odepisujeme více a postupně se odpis snižuje
Postup:
v 1 roce : VC
koeficient pro 1 rok
pro další roky : ZC x 2
koeficient pro další roky - n

Vyřazení DHM, DNM

 1. Majetek je již zcela odepsán - je vyřazen z evidence
  • MD oprávkový účet 07, 08 / 01, 02 D
  • VŽDY VE VSTUPNÍ CENĚ
 2. Majetek vyřazujeme dříve, než je zcela odepsán
  • Doodepíšeme majetek do nákladů v ZC, přičemž nákladový účet zvolíme podle způsobu vyřazení
  • Poté můžeme vyřadit z evidence: Oprávky MD 07, 08 / 01, 02 vždy ve VC
-nákladový účet volíme podle důvodu vyřazení:
 1. LIKVIDACÍ - je NEprodejný nebo neopravitelný majetek
  • Odpis ZC do nákladů 551 / 07, 08 vždy ve ZC
  • Vyřazení majetku 07, 08 / 01, 02 vždy ve VC
  • V případě zůstatku náhradních dílů z likvidace účtujeme 112 materiál / 648 výnosy
 2. VYŘAZUJEME PRODEJEM DM
  • Odpis ZC do nákladů (je to úbytek) 541 / 07, 08 v ZC
  • Vyřazení DM z evidence 07,08 / 01,02 ve VC
  • VFA za prodej DM 311/641 v prodejní ceně
 3. VYRAZUJEME DM DAREM
  • Odepsat do nákladů ZC 543 dary / 07,08 v ZC
  • Vyřazení DM z evidence 07,08/01,02 v VC
 4. Vyřazujeme z důvodu ŠKODY I ŽIVELNÉ POHROMY
  • Odpis DM do nákladů - manka, škody 549/07,08 v ZC
  • vyřazení z evidence - 07,08/01,02 v VC
  • Předpis škody zaměstnanci - 335/648
  • Předpis náhrady škody pojišťovně - jiné pohledávky 378/648
 5. Převodem do osobního užívání podnikatele:
  1. doodepíšeme ZC: 491/08
  2. vyřadíme z majektu: 08/02 ve VC
V ROCE V KTERÉM VYŘAZUJEME LZE UPLATNIT POLOVIČNÍ ODPIS!


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148