FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účtování daní

 1. Účtování daní

- o daních účtujeme ve skupině 34 – Zúčtování daní a dotací

Daň = povinná, zákonem stanovená platba do veřejných rozpočtů (většina daní plyne do &tátního rozpočtu, daň z nemovitosti plyne do obecního rozpočtu)

Rozlišujeme:

 1. Přímé daně
  1. Důchodové daně – daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, srážková daň
  2. Majetkové daně – daň silniční, daň z nemovitosti, daň z nabytí nemovitých věcí
 2. Nepřímé daně
  1. Daň z přidané hodnoty
  2. Spotřební daň

Poplatník = subjekt, z jehož peněz se daň skutečně platí – nese daňové břemeno

Plátce = subjekt, který má povinnost daň vybrat a odvést státu

PŘÍMÉ DANĚ

DŮCHODOVÉ DANĚ (daň z příjmu FO, daň z příjmu PO, srážková daň)

- účtujeme o nich na 2 účtech:

341 – Daň z příjmu

- zdaňuje se výsledek hospodaření účetní jednotky, která je poplatníkem a plátcem zároveň – tzn. na tento účet budeme účtovat daň z příjmu fyzické osoby podnikatele (OSVČ) a daň z příjmu právnické osoby

(OSVČ a právnická osoba – jsou zároveň poplatníkem i plátcem této daně)

- daň je pro účetní jednotku náklad – účtujeme 591/341

- v průběhu roku má někdy účetní jednotka povinnost platit zálohy na daň z příjmu – zálohou snižujeme náš závazek vůči státu – proto účtujeme 341/221

- pokud má účet 341 aktivní zůstatek – bylo na zálohách zaplaceno více než je skutečná daňová povinnost – účetní jednotce vzniká pohledávka za finančním úřadem z titulu přeplatku na daních

- pokud má účet 341 pasivní zůstatek – bylo na zálohách zaplaceno méně než je skutečná daňová povinnost – účetní jednotce vzniká závazek vůči finančnímu úřadu z titulu nedoplatku daní

342 – Ostatní přímé daně

- tento účet slouží k zaúčtování daně z příjmu v případech, kdy účetní jednotka je plátcem daně, ale poplatníkem je jiný subjekt (tzn. účtujeme na tento účet daň z příjmu ze závislé činnosti, kdy plátcem je zaměstnavatel, ale poplatníkem je zaměstnanec a srážkovou daň, kdy poplatníkem je věřitel a plátcem je emitent)

Př: Záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti 331/342

Odvod zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti 342/221

Přiznaný hrubý úrok z cenných papírů 562/379

Srážková daň z hrubého úroku 379/342

Odvod srážkové daně 342/221

MAJETKOVÉ DANĚ

SILNIČNÍ DAŇ

- předmětem daně jsou motorová vozidla registrovaná a používaná v ČR, jsou-li používána k podnikatelským účelům nebo jiné samostatně výdělečné činnosti (výjimkou jsou např. jednostopá vozidla – motorky, zemědělské a lesnické traktory apod.)

- plátce je roven poplatníkovi a je to majitel vozidla zapsaný v technickém průkazu

- sazba daně je dána počtem válců v motoru a u nákladních aut podle počtu náprav

- silniční daň se platí zálohově ve 4 splátkách – záloha: 345/221

- skutečná daňová povinnost dle daňového přiznání: 531/345

DAŇ Z NEMOVITOSTI

- předmětem daně jsou pozemky a nemovitosti na území ČR, které jsou zapsány v katastru nemovitostí

- plátce je roven poplatníkovi a je to majitel pozemku či nemovitosti

- daňové přiznání se poprvé podává do 31. 1. – pokud nedojde k žádným změnám, daňové přiznání se už znovu nepodává – FÚ obvykle zasílá poplatníkovi složenku k zaplacení – daň se poté musí zaplatit do 31. 5.

- výše daně záleží na typu pozemku a stavby, na rozloze či velikosti a na jejich poloze (každá obec má jiný koeficient)

- tato daň jediná je příjmem obecního rozpočtu nikoliv státního rozpočtu

- předpis daně dle daňového přiznání: 532/345

- odvod daně z bankovního účtu: 345/221

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITOSTI

- předmětem daně je prodejní cena nebo tržní cena (ta, která je vyšší) prodávané nemovitosti

- poplatníkem je prodávající a nabyvatel se stává ručitelem (pokud prodávající nezaplatí tuto daň, povinnost přechází na kupujícího)

- sazba daně je 4% ze základu daně

- daňové přiznání se musí podat nejpozději do konce třetího měsíce po vkladu nemovitosti do katastru

- předpis daně dle daňového přiznání: 538/345

- odvod daně z bankovního účtu: 345/221

NEPŘÍMÉ DANĚ

Daň z přidané hodnoty (DPH) – viz otázka č. 24 – Daň z přidané hodnoty

Spotřební daň

- jedná se o nepřímou daň, která se vztahuje pouze na vybrané komodity – a to na ty, u kterých se stát snaží omezit jejich spotřebu v důsledku jejich škodlivosti na člověka a na ty, díky kterým se navýší příjem státního rozpočtu (pohonné hmoty)

- předmětem daně jsou:

- zdaňovací období je jeden měsíc

- plátce je výrobce či dovozce, poplatníkem je konečný spotřebitel, který spotřební daň (podobně jako DPH) zaplatí v ceně kupovaných výrobků

- spotřební daň nespravuje finanční úřad ale celní úřad

- účtuje se na účet 345 – ostatní daně a poplatky

- obdobné účtování jako u DPH – na straně MD účtu 345 účtujeme spotřební daň zaplacenou při nákupu (představuje daňovou pohledávku vůči státu – nárok na vrácení)

- na straně DAL účtu 345 účtujeme spotřební daň na výstupu – tedy daň, o kterou navýšíme hodnotu našich prodávaných výrobků (představuje daňový závazek – tuto daň musíme odvést státu)

- na konci zdaňovacího období porovnáme stranu MD a D a zjistíme buď daňovou povinnost účetní jednotky (pokud obrat strany D je větší než obrat strany MD) nebo nadměrný odpočet (pokud je obrat strany MD větší než obrat strany D)


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148