FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účtová třída č.4

  1. ÚČTOVÁNÍ VE 4. ÚČTOVÉ TŘÍDĚ

- 4. účtová třída obsahuje kapitálové účty a dlouhodobé závazky – většina účtů má tedy pasivní povahu (kromě účtu 429 – nerozdělená ztráta minulých let a účtu 431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení – pokud v minulém roce byla hospodářským výsledkem ztráta – tyto dva účty mají aktivní povahu)

- kapitálové účty zachycující vlastní zdroje krytí majetku a najdeme je ve skupině 41,42,43,49

- dlouhodobé závazky jsou závazky se splatností nad 1 rok a najdeme je ve skupině 45,46,47

411 – Základní kapitál

ZK = je tvořen peněžitými a nepeněžitými vklady společníků, povinně ho vytváří a.s., s.r.o., k.s., družstvo

- na účtu 411 zachycujeme základní kapitál, který je zapsaný v obchodním rejstříku

419 – Změny základního kapitálu

- na tento účet zachycujeme veškeré změny základního kapitálu (zvýšení či snížení), které ještě nejsou zapsané v obchodním rejstříku

- teprve poté, co jsou změny základního kapitálu zapsány v obchodním rejstříku, se přeúčtují z účtu 419 na účet 411

412 – Emisní ažio = jedná se o kladný rozdíl mezi emisním kurzem a nominální hodnotou cenného papíru

Skupina 42 – FONDY – jedná se o vlastní zdroje krytí – veškeré fondy se vytváří ze zisku společnosti

421 – Zákonný rezervní fond – slouží výhradně ke krytí ztrát z podnikání, povinně ho vytváří a.s., s.r.o.

431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím období

- na tomto účtu je hospodářský výsledek z bezprostředně předchozího účetního období

- na tomto účtu hospodářský výsledek čeká, jak o jeho rozdělení rozhodne valná hromada – rozdělen musí být do konce roku – na konci roku musí být tento účet vynulovaný

- hospodářským výsledkem je buď:

428 – Nerozdělený zisk minulých let – pokud účetní jednotka nerozdělí celý zisk z minulého roku, který je na účtu 431, pak tu nerozdělenou část převede na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let

429 – Neuhrazená ztráta minulých let – jedná se o aktivní účet – pokud účetní jednotka v minulém roce dosáhla ztrátu (která je na účtu 431) a tuto ztrátu celou neuhradila, pak zbytek neuhrazené ztráty převede z účtu 431 na účet 429

491 – Účet individuálního podnikatele – tento účet používá fyzická osoba podnikatel, který buď musí vést účetnictví (jeho roční obrat je větší než 25 mil. Kč, nebo je zapsán v O.R.) nebo se dobrovolně rozhodl vést účetnictví

- tento účet nahrazuje veškeré vlastní zdroje (tzn. nahrazuje účty 411,419,413,423,427,428,429)


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148