FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účetnictví společnosti s ručením omezeným

  1. účetnictví společnosti s ručeným omezením, zahajovací rozvaha, výsledek hospodaření, podíly na zisku

úČTOVáNí VE SPOLEČNOSTI S RUČENíM OMEZENýM

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) je kapitálová společnost, která může být založena 1 FO či PO, maximálně však 50 osobami

- kapitálová společnost znamená, že má ze zákona (Zákon o obchodních korporací) povinnost vytvářet základní kapitál – minimální výše je stanovena na 1 Kč, ale ve společenské smlouvě se mohou společníci dohodnout na vyšší částce

- společníci mají povinnost vkladu

- za závazky společnosti ručí společnost celým svým majetkem, společníci ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu – jakmile splatí upsaný vklad, za závazky společnosti už neručí

- společnost je řízena orgány:

Nejvyšším orgánem je valná hromada společníků, která rozhoduje o:

Statutárním orgánem (tedy orgánem, který je oprávněn jednat jménem společnosti navenek, vstupuje do právních vztahů, uzavírá smlouvy, zakládá bankovní účty apod.) jsou JEDNATELé

- účtování v s.r.o. je obdobné jako u a.s.

- ke dni vzniku s.r.o. se sestavuje zahajovací rozvaha, otevírají se účty a začíná se vést účetnictví

Zahajovací rozvaha

ZALOŽENí S.R.O. X VZNIK S.R.O.

- společnost s r.o. je založena sepsáním Zakladatelské listiny (pokud společnost zakládá 1 společník) nebo sepsáním Společenské smlouvy (pokud společnost zakládají 2 a více společníků)

- poté, co je společnost založena, může vzniknout – vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku

- ke dni vzniku musí obchodní společnost sestavit ZAHAJOVACí ROZVAHU, otevřít účty a začít vést účetnictví

- v zahajovací rozvaze se objeví nový účet – 353 – POHLEDáVKA ZA UPSANý ZáKLADNíKAPITáL - společníci se upsali ke vkladu, ale ještě vklad nevložili (mohou vložit do 1 roku od založení společnosti) – do doby, než upsaný vklad vloží do společnosti, vzniká společnosti za společníky pohledávka, kterou budeme účtovat na účet 353 (MD)

- o změnách základního kapitálu musí rozhodnout valná hromada

- výše základního kapitálu a jeho změny musí být zapsány v obchodním rejstříku

ZáKLADNí KAPITáL V s.r.o. LZE ZVýšIT:

ID – zvýšení základního kapitálu dodatečným vkladem společníka 353/419

VBú – splacení upsaného vkladu na bankovní účet 221/353

ID – zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 419/411

ID – zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti 413 (423,427,428,431)/419

ID – zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 419/411

 

ZáKLADNí KAPITáL V s.r.o. LZE SNíŽIT:

ID – snížení základního kapitálu z důvodu úhrady ztráty z minulého roku 419/431

ID – snížení základního kapitálu z důvodu úhrady ztráty z předchozích let 419/429

ID – snížení základního kapitálu z důvodu vystoupení společníka 419/221

ID – zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku 411/419

ROZDĚLENí HOSPODáŘSKéHO VýSLEDKU

- účetní jednotka má hospodářský výsledek z bezprostředně předchozího roku na účtu 431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

- pokud je hospodářským výsledkem ZISK, pak má účet 431 počáteční stav na straně DAL (pasivní účet)

- pokud je hospodářským výsledkem ZTRáTA, pak má účet 431 počáteční stav na straně MD (aktivní účet)

- o rozdělení hospodářského výsledku rozhoduje valná hromada

- hospodářský výsledek na účtu 431 musí být rozdělen do konce roku

Možnosti rozdělení zisku:

Příděl do rezervního fondu 431/421

Příděl do ostatních fondů 431/423 (427)

Zvýšení základního kapitálu 431/419 - zápis o zvýšení ZK do O.R. 419/411

Příděl společníkům 431/364 - srážková daň z podílu spol. 364/342

úhrada ztráty z minulých let 431/429

Převod nerozděleného zisku do dalších let 431/428

Možnosti úhrady ztráty:

Z rezervního fondu 421/431

Předpisem společníkům 354/431

Z ostatních fondů 423 (427)/431

Z nerozděleného zisku minulých let 428/431

Snížením základního kapitálu 419/431 - zápis o snížení ZK do O.R. 411/419

Převodem do dalších let 429/431


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148