FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účetní uzávěrka, uzávěrkové operace

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA

- sestavením účetní závěrky se uzavírá účetní práce v daném účetním období

- ještě předtím však musí účetní jednotka uzavřít účty – tedy provést účetní uzávěrku

- než uzavře účty, musí zajistit, aby účetnictví bylo úplné, správné a průkazné – tedy musí provést uzávěrkové operace

POSTUP:

 1. Účetní jednotka provede uzávěrkové operace, čímž zajistí správnost a úplnostúčetnictví
 2. Účetní jednotka provede účetní uzávěrku, která spočívá v uzavření účtů a zjištění hospodářského výsledku účetní jednotky
 3. Účetní jednotka provede účetní závěrku, která spočívá ve vyhotovení účetníchvýkazů:

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE

= operace, které se provádějí k 31.12.

 1. Inventarizace majetku a závazků, zjištění inventarizačních rozdílů a jejich zaúčtování
 1. Výpočet daňových odpisů – rovnoměrné, zrychlené
 1. Přepočet konečných zůstatků valutové pokladny, devizového účtu, neuhrazených zahraničních pohledávek a závazků kurzem ČNB k 31. 12. a vzniklé kurzové rozdíly

zaúčtovat

 1. Časově rozlišit náklady, výnosy, které se vztahují k více účetním obdobím
 1. Zaúčtovat nevyfakturované dodávky zásob a zásoby na cestě
 1. Pokud účetní jednotka používá pro evidenci zásob zp. B, pak musí na konci roku:
 2. a) převést počáteční stavy zásob z majetkových účtů do nákladů
 3. b) zjištěné konečné zůstatky zásob převést z nákladů na příslušné majetkové účty

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

- spočívá v uzavření účetních knih, a to:

UZAVŘENÍ ÚČTŮ

 1. rozvahových

- konečné zůstatky aktivních účtů převedeme ze strany DAL aktivního účtu na stranu MD účtu 702 – Konečný účet rozvažný

- konečné zůstatky pasivních účtů převedeme ze strany MD pasivního účtu na stranu DAL účtu 702 – Konečný účet rozvažný

 1. výsledkových

- obraty nákladových účtů převedeme ze strany DAL nákladového účtu na stranu MD účtu 710 – Účet zisků a ztrát

- obraty výnosových účtů převedeme ze strany MD výnosového účtu na stranu DAL účtu 710 – Účet zisků a ztrát

- na účet 710 – Účet zisků a ztrát převádíme obraty nákladových a výnosových účtů v členění na: Provozní

Finanční

Viz výklad v hodině – „T“

- pokud je hospodářským výsledkem zisk – jedná se o hrubý zisk, který musíme zdanit

HRUBÝ ZISK – DAŇ Z PŘÍJMU = ČISTÝ ZISK

- tento čistý zisk převedeme z účtu 710 na konečný účet rozvažný na stranu DAL (vlastní zdroj krytí)

- na začátku dalšího účetního období při otevírání účtů tento čistý zisk převedeme na účet 431 – HV ve schvalovacím řízení na stranu DAL

- na tomto účtu čeká zisk na rozdělení – o rozdělení rozhoduje valná hromada nebo společníci (podle právní formy podnikání) – ZISK musí být z účtu 431 přerozdělen do konce roku

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB

Hrubý zisk (ještě není základem pro výpočet daně z příjmu – nutno upravit a to o daňově neuznatelné náklady a výnosy)

+ daňově neuznatelné náklady (513, 543, 545, 554)

- daňově neuznatelné výnosy (výnosy zdaněné srážkovou daní – nejčastěji dividendy nebo úroky z cenných papírů)

Dále musíme porovnat účetní a daňové odpisy:

Účetní odpisy > daňové odpisy – pak rozdíl přičteme

Účetní odpisy < daňové odpisy – pak rozdíl odečteme

= základ daně z příjmu právnických osob

- poté provedeme test darů, podle kterého určíme maximální výši daru, jako odčitatelné položky (minimální výše daru je 2.000 Kč a musí být směřována do oblasti vědy a vzdělání, kultury, školství, policie, ekologie, požární ochrany, humanitární účely, charitativní účely, tělovýchova a sport – viz par. 20, odst. 8)

- maximální výše daru je 10% ze základu daně – vypočteme tedy 10% ze základu daně a tuto částku porovnáme s účtem 543

(pokud je částka na účtu 543 nižší než vypočtené maximum – odečteme celou hodnotu na účtu 543, pokud je ale částka na účtu 543 vyšší než vypočtené maximum – můžeme odečíst maximálně 10% ze základu daně – tedy to vypočtené maximum)

= upravený základ daně – zaokrouhlíme ho na celé tisíce dolů x sazba DzP PO (19%)

= DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB

- vypočtenou daň lze snížit o slevy v případě, že účetní jednotka zaměstnává zaměstnance se změněnou pracovní schopno

Účtování daně z příjmu právnických osob:

591/341

Čistý zisk = hrubý zisk – daň z příjmu PO

- tento vypočtený čistý zisk převedeme na účet 702 – konečný účet rozvažný na stranu DAL


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148