FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Trh a jeho zákony

PODNIK A TRH
Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a tvoří se cena zboží a služeb =směna

S trhem přichází podnik do kontaktu jednak v pozici nákupce výrobních faktorů (na trzích výrobních zařízení nakoupí stroje a technologie, na trzích surovin a energií nakoupí přírodní zdroje a na trhu práce nakoupí pracovní síly)a následně i v pozici prodávajícího.

POSTAVENÍ PODNIKU NA TRHU

Hlavním ekonomickým cílem podniku je maximalizace zisku. Tento cíl je standardním předpokladem, z něhož se v mikroekonomii vychází. Kromě tohoto hlavního ekonomického cíle, podnik sleduje i jiné, alternativní cíle:

TRŽNÍ STRUKTURY

V odvětví, jehož je podnik součástí, působí velký, nebo malý počet prodávajících subjektů, pokud jednotlivé podniky ovlivňují utváření tržní ceny.

Můžeme rozlišit 4 typy tržní struktury, z nichž DOKONALÁ KONKURENCE a MONOPOL představují TEORETICKÉ MODELY a OLIGOPOL a MONOPOLISTICKOÁ KONKURENCE představují REÁLNĚ EKONOMICKÉ SITUACE. Při určování typu tržní struktury není rozhodující velikost podniku, ale počet jednotlivých subjektů na daném trhu. Na trhu vystupuje také proces, při kterém dochází ke střetávání protikladných zájmů ekonomických subjektů. Tento proces nazýváme KONKURENCE, kterou déle dělíme na DOKONALOU a NEDOKONALOU konkurenci.

Dokonalá konkurence

- všichni, kdo nabízejí své zboží na trhu, mají naprosto volné podmínky přístup na trhu, někdo z nich nemá žádné výsadní postavení vůči ostatním a také všichni kupující mají na trh stejný přístup

- nerozlišují se zboží značky, nejsou přitahováni reklamou, jedinou metodou konkurence na dokonalém trhu je odstavování zbytečných nákladů na výrobu – zvyšování zisku, je to trh ideální v praxi ho najdeme zřídka

Nedokonalá konkurence

- mezi potencionálními prodávajícími existuje jeden, který má výsadní postavení na trhu – monopol, výsadní postavení existují i na straně poptávky – monopson např. u některého atypického zboží (ZHN), je výhradním nakupujícím stát

¨

- trh kde existují monopoly a monopsony je deformovaný= nedokonalá konkurence, protože monopoly mohou svého postavení zneužívat a diktovat si např. cenové podmínky, dochází k narušení fungování tržního mechanismu, tedy zákon trhu a k možnosti vzniku nerovnosti v ekonomice

- v reálném ekonomickém světu se může setkat s různými formami nedokonalé konkurence:

 1. Monopolní konkurence:
  - velká skupina v mnoha směrech se podobá dokonalé, na trhu existují firmy s dominantním postavením, ale současně zde působí i řada menších konkurenčních firem, je to nejčastější podoba trhu v praxi, prosazují se zde všechny formy cenové i necenové konkurence (zákazník si vybírá)
 2. Oligopol:
  - malá skupina, je stav kdy na straně N existuje 2x několik málo velkých výrobců s dominantním postavením, mají značnou ekonomickou sílu, takže jsou schopni bránit dalším zájemcům, aby na tento trh vstupovali, přístup eko. odvětví je omezen, ceny jsou vyšší než v podmínkách dokonalé x nedokonalé konkurence se odehrává převážně a necenové oblasti
 3. Absolutní monopol:
  - příklad kdy v odvětví zůstává jediný výrobce určitého výr., který tak získává absolutní moc nad spotřebitelem, růst cen v případě absolutního monopolu je limitován, pouze koupě schopností poptávky, monopolu zisky stále rostou, existence absolutního monopolu znamená fakticky likvidaci konkurence i tržního mechanismu, regulace trhu musí být nahrazena státní regulací.

Rozlišujeme:

Formy monopolů

 1. Kartel – dohoda mezi samostatnými konkurenty o cenách, dělení území
 2. Syndikát – dohoda o společném nákupu x prodeji, podniky mají svoji výrobní samostatnost, nikoliv obchodní
 3. Trust – propojení v oblasti výrobní operace, konkurenční firmy jsou na sobě závislé, přesto si zachovávají právní subjektivitu – jsou samostatné
 4. Koncern – nejvyšší forma existence monopolu, firmy se propojují v celém rozsahu činností a ztrácí právní subjektivitu

PODOTÁZKY


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148