FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Rozvaha

Rozvaha zachycuje stav majetku podniku k určitému datu (tzv.rozvahový den) z hlediska složení (aktiva) a z hlediska zdrojů krytí (pasiva).

Rozvaha:

 1. řádná
  • zahajovací - na začátku podnikání
  • konečná - při ukončení (krach, sloučení s jiným podnikem, rozdělení na více menších podniků)
  • počáteční - na začátku účetního období (k 1. 1.)
  • konečná - na konci účetního období (k 31. 12.)
 2. mimořádná - např. když vyhoříme

Datum zahajovací rozvahy

datum zahajovací rozvahy a tím i datum pro otevírání účtů, je vymezeno zákonem o účetnictví ve vazbě na Zákon o obchodních korporací, popř. Živnostenský zákoník

 1. Fyzické osoby - den, kdy oznámí, že zahajuje činnost (jedná se o ohlašovací živnost), nebo v den, kdy obdrží koncesi (koncesovaná živnost), k témuž datu by měl být přihlášen na:
  • finanční úřad
  • správu sociálního zabezpečení (jako podnikatel)
  • u zdravotní pojišťovny (jako podnikatel
 2. Právnické osoby - k datu vzniku, tj. zápisu do obchodního rejstříku,

Rozvaha podává přehled aktiv a pasiv peněžním vyjádřením k určitému okamžiku, informuje o stavu a složení majetku a stavu a složení zdrojů krytí majetku podniku

Den, ke kterému se rozvaha sestavuje, je rozvahový den.

Rozvaha je, jak je již výše uvedeno, uspořádaný přehled majetku účetní jednotky z hlediska jeho složení a zdrojů financování v peněžním vyjádření. Tento dvojí pohled na majetek se označuje jako bilanční princip a rovnost úhrnu majetku a zdrojů jeho financování nazýváme bilanční rovnicí.

Rozvaha je důležitým informačním zdrojem pro posouzení finančně majetkové struktury účetní jednotky a její hospodářské a finanční stability.

V ČR stanoví závazné vzory rozvahy Ministerstvo financí spolu se Statistickým úřadem.

 1. Aktiva – představují veškerý majetek vyjádřený v Kč (z hlediska jeho formy)
  • dlouhodobý majetek - DHM, DNM, DFM (budovy, stroje, software, licence, cenné papíry se splatností nad 1 rok atd.)
   použití déle než jeden rok
   musí splňovat podmínky ocenění stanovené úč. jednotkou ve vnitropodnikové směrnici
   neztrácí během potřeby svůj vhled, ale opotřebovává se
  • oběžný majetek – zásoby, krátkodobý finanční majetek, pohledávky
   je to koloběh OM
   je kratší než 1 rok
   jednorázově se spotřebovává
 2. Pasiva – jsou zdroje krytí majetku
  1. vlastní zdroje – ZK (vklady podnikatele), fondy, zisk
  2. cizí zdroje – úvěry, závazky, rezervy

Rozvaha - rozdělení, aktiva, pasiva

Pozor: od 1. 1. 2016 už zřizovací náklady nepatří do dlouhodobého nehmotného majetku (viz předchozí obrázek)

v dlouhodobém hmotném majetku je na obrázku uvedeno „nemovitosti“ – patří tam ale i „movitosti“ jako jsou dopravní prostředky, stroje, zařízení apod.

ROZVAHOVÉ ÚČTY

vznikají rozepisováním rozvahy:

 1. AKTIVNÍ ÚČTY – rozvahové položky v rozvaze na straně aktiv
  • počáteční stav na str. MD
  • zde se zapisují přírůstky
  • veškeré pohyby na dané straně účtu nazýváme OBRATEM
  • zachycujeme KS = PS + přírůstky – úbytky na straně D
 2. PASIVNÍ ÚČTY – vznikají rozepsáním rozvahy a to strany pasiv
  • počáteční stav na str. D
  • zde se zapisují přírůstky
  • veškeré pohyby na dané straně účtu nazýváme OBRATEM
  • zachycujeme KS = PS + přírůstky mínus ÚBYTKY str. MD

 3. Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148