FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Řízení lidských zdrojů a pracovní právo

Lidské zdroje v podniku

Práce je cílevědomá lidská činnost, která vede za přítomnosti půdy a kapitálu k výrobě statků a poskytování služeb

= cílevědomá lidská činnost, kterou člověk získává statky a služby k uspokojování potřeb

Druhy práce

® fyzická (truhlář) ® jednoduchá (pokladní) ® tvůrčí (učitel) ® produktivní (pekař)

® duševní (vědec) ® složitá (dělník) ® mechanická (dělník) ® neproduktivní (lékař)

Pracovní síla

= souhrn fyzických a duševních schopností pracovat

Dělba práce

= rozdělení pracovních činností mezi jednotlivce a skupiny lidí

Specializace

= zaměření jednotlivců a skupin lidí na určitý druh práce (cílem je dosažení vysoké technické úrovně)

Kooperace

= spolupráce při vytváření statků a služeb

Výkonová norma = udává, kolik času dělník potřebuje na výrobu jednoho výrobku (® VN času) nebo kolik výrobků vyrobí za časovou jednotku (® VN množství)

Fond pracovní doby dělníka = udává, kolik hodin (dní práce) můžeme plánovat na jednoho pracovníka (obvykle za rok)

Produktivita práce = udává objem výkonů připadající na jednoho pracovníka za jednotku času

® stanovení slevy na dani z příjmů při zaměstnání osob se změnou pracovní schopnosti

- kolik pracovníků je ochotno pracovat za danou reálnou mzdu

- kolik pracovníků je ochotno pracovat za danou nominální mzdu

Nominální mzda = kolik peněz pracovní dostane

Reálná mzda = kolik zboží a statků si může příjemce koupit

= člen domácnosti pobírá tak vysokou reálnou mzdu, že další člen domácnosti upřednostní volný čas před nabídkou práce

= projevem poruchy na trhu práce

 

Právní normy

 1. Zákoník práce – poslední novela č. 286/2017 Sb.
 2. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě

Kolektivní smlouva

= smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, kteří jsou zastupováni odborovou organizací

Zaručená mzda

= mzda, na kterou má zaměstnanec právo podle zařazení do jednotlivých supin práce

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1

73,20

12 000

2

80,80

13 500

3

89,20

14 900

4

95,50

16 400

5

108,80

18 100

6

120,10

20 000

7

132,60

22 100

8

146,40

22 400

Základní formy mezd

 1. Časová
  • závisí na počtu odpracovaných hodin a HMT (= hodinový mzdový tarif)
 2. Úkolová
  • závisí na HMT a na počtu operací/výrobků, které splní
  • výkonová norma – času – VNČ = kolik času je potřeba na zhotovení 1 výrobku - množství – VNM = kolik výrobků vyrobíme za 1 časovou jednotku
  • úkolová sazba = kolik zaměstnanec dostane za 1 kus (v Kč/operace)
 3. Podílová
  • provize, je závislá na tržbách, obratu, atd…
  • specifický druh úkolové
 4. Smíšená
  • kombinace úkolové, časové a podílové
 5. Pevný měsíční plat
  • pro technickohospodářské pracovníky

Hrubá mzda

Za odpracovaný čas

a) Základní mzda

b) Pobídkové složky

· prémie

· odměny

· příplatky za práci:

- přesčas (25%)

- v noci (10%)

- ve ztíženém prac. prostředí (10%)

- pracovní pohotovost (10%)

- ve svátek (100%)

- o víkendu (10%)

· osobní ohodnocení

· podíly na hospodářském výsledku

Za neodpracovaný čas

(náhrada mzdy)

a) Dovolená

b) Státní svátek

c) Ostatní důvody – svatba, pohřby, stěhování

 1. ZÁKONNÍK PRÁCE

  ZP je hlavní pramen pracovního práva. Zákon 262/2006 Sb. ..

  Další prameny: LZPaS, zákon o zaměstnanosti a zákon o kolektivním vyjednávání.

  Obsah: Pracovní poměr

  Pracovní doba a doba odpočinku

  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  Mzda nebo plat

  Cestovní náhrady

  Překážky v práci

  Dovolená

  Odpovědnost za škody v pracovním poměru

  ZAMĚSTNANEC – Osoba starší 15 let, která má ukončenou školní docházku.

  ZAMĚSTNAVATEL – FO nebo PO, která zaměstnává FO.

  Zásady pracovně právních vztahů:

  • Zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z práce na zam-ce.
  • Rovné zacházení se zam-ci.
  • Za stejnou práci, stejná mzda.
  • Přidělení práce v rozsahu týdenní pracovní doby.
  • Seznámení s vnitřními předpisy.

  Pracovní poměr

  Vznik PP:

  1. Jmenování – vzniká dnem, ke kterému jsou jmenováni a končí dnem odvolání (ministři, soudci, gubernátor, státní zástupci).
  2. Pracovní smlouva – vždy písemná ve dvou vyhotoveních. Originál je náš.

  Náležitosti PS: den nástupu, místo výkonu, druh práce, zbytek informací v informačním dodatku (identifikační údaje obou stran, bližší označení druhu práce, délka dovolené, týdenní pracovní doba a její rozvržení, výše mzdy/platu, údaj o výpovědních lhůtách, pracovní cesta, údaj o kolektivní smlouvě).

  Pokud se zaměstnanec v den nástupu bez omluvy nedostaví, pracovní poměr zaniká.

  Pracovní poměr může být buď na dobu neurčitou a na dobu určitou (max. 3 roky. Nesmí se uzavírat s absolventy.).

  Zkušební doba: sjednává se nejpozději v den nástupu a nemůže být dodatečně prodloužena. Trvá maximálně 3 měsíce. Ve ZD lze ukončit poměr bez podání důvodu, ale musí to ohlásit nejpozději 3 dny předem.

  Rámcová pracovní smlouva – uzavřená mezi 2 firmami na vykonání určité práce, nebo je sjednaná na určitou dobu.

  Změny PP:

  Převedení na jinou práci – v rámci 1 zaměstnavatele se vykonává jiný druh práce. Převedení je písemné a musíme s tím souhlasit.

  Přeložení – zaměstnanec vykonává stejnou práci jinde.

  Pracovní cesta – pracovník je vyslán na časově omezenou dobu mimo dvé obvyklé místo.

  Ukončení PP:

  Nemusí být vždy písemné a doručeno druhé straně. Buď je doručeno na pracovišti, nebo poštou, doporučeně.

  Dohodou – může být písemná. Končí dnem, kdy se obě strany dohodly.

  Důvod se nemusí uvádět, pokud to zaměstnanec vyžaduje, je uveden. Pokud zaměstnanec dobrovolně odejde a pak se hlásí na ÚP, podpora v nezaměstnanosti je nejnižší.

  Výpověď – Písemná, doručena druhé straně. Zaměstnanec nemusí udávat důvody, zaměstnavatel ano. Musí být přesně citována ze zákoníku práce.

  Důvody: Firma se ruší/přemisťuje

  Zam-ec se stal nadbytečný, nebo nesplňuje kvalifikační předpoklady

  Zdravotní důvody

  Porušuje pracovní kázeň – důvod pro okamžité zrušení

  Výpovědní lhůta trvá 2 měsíce, začíná běžet 1. Sen následujícího měsíce.

  Zákaz výpovědi: Těhotné ženy

  Dočasně práce neschopní

  Ženy/muži na mateřské dovolené

  Všichni, kteří vykonávají veřejné funkce

  Výpověď lze odvolat, pokud souhlasí obě strany.

  Odstupné: min. výše 1 plat (pro ty co pracovali 1 rok), 2 platy (2 roky) .. max. 6 platů.

  Hromadná výpověď – nastává při ukončení činnosti firmy. Oznamuje se ÚP min. 30 dnů předem. Dále odborové organizaci a uvádí se důvod, proč firmy končí. Všem náleží odstupné podle délky zaměstnání. Pokud jsou spory při výpovědi, řeší to soud.

  Okamžité zrušení – V písemné podobě. Může být ze strany zam-ce i zaměstnavatele. Obě strany uvádí důvod.

  Důvody ze strany zaměstnavatele – zaměstnanec byl odsouzen pro trestný čin k nepodmíněnému trestu na dobu delší než 1 rok. Pokud obzvlášť krutým způsobem poruší pracovní kázeň.

  Důvody ze strany zam-ce – není schopen podle lékařského posudku vykonávat dosavadní práci a zaměstnavatel ho do 15 dnů nepřevedl na jinou práci. Jestli-že mu do 15 dnů od termínu výplaty nebyla vyplacena mzda ani náhrada.

  Zrušením ve zkušební době

  Smrtí

  Dohody o práci konané mimo pracovní poměr – musí být písemná a zaměstnavatel není povinen rozvrhnout pracovní dobu.

  1. Dohoda o provedené práci – nesmí překročit 300h v kalendářním roce.
  2. Dohoda o pracovní činnosti – nesmí přesáhnout v průměru polovinu týdenní pracovní doby (max. 20 hodin).

  Výpovědní lhůta je 15 dní (3 týdny).

  Pracovní doba

  Týdenní pracovní doba je 40 hodin rozvržených do 5 pracovních dnů. V některých provozech je zkrácena až na 37,5 hodiny (práce v podzemí, 3směnný provoz).

  Zaměstnavatel určuje začátek i konec směny.

  Pružná pracovní doba – zaměstnavatel určí část dne, kdy všichni musí být přítomni a začátek i konec si zam-ec určuje sám.

  Konto pracovní doby – je uvedeno v kolektivní smlouvě. Všichni zam-ci musí souhlasit. Pracovní doba se odpracovává ve větších celcích a eviduje se na účtech pracovní doby. V zemědělství, sezonní práce.

  Přestávky v práci – nárok na ni má po 6 odpracovaných hodinách v délce min. 30 minut. Nesmí být na začátku ani na konci pracovní doby. Nezapočítává se do pracovní doby. Mladiství mají nárok na přestávku po 4,5 hodinách.

  Odpočinek mezi 3 směnami – po 11 hodinách (min) během 24 hodin. Může být zkrácená na 8 hodin, ale ne u mladistvých. Výjimka: veřejné stravování, zdravotnictví, sociální péče, telekomunikace a letectví.

  Odpočinek v týdnu – během 4 dnů po sobě jdoucích musí být odpočinek minimálně 35 hodin. U mladistvých 48 h. Dny klidu = sobota a neděle, nebo jiné 2 dny.

  Práce přes čas = max. 8 hodin/týden a 150h/rok.

  Dovolená

  1. Dovolená za kalendářní rok nebo její poměrnou část.
  2. Dovolená za odpracované dny.
  3. Dovolená dodatková.
  4. Hromadná dovolená.

  Dovolená za kalendářní rok

  Nárok je v případě odpracování u jednoho zaměstnavatele za 3 měsíce v kalendářním roce. Za každý odpracovaný měsíc je to 1/12 dovolené. Přepočítává se na hodiny (20 dnů za 4h). Musí se čerpat alespoň 14 dní v celku.

  Základní výměra: 4 týdny – standart

  5 týdnů – nezisková organizace

  8 týdnů – školství

  Lze přerušit z důvodů nemoci, odvolání zaměstnavatelem.

  Dovolená za odpracované dny

  Náleží zam-ci za každých 21 odpracovaných dnů i 1 zaměstnavatele. Výše je 1/12 základní výměry.

  Dodatková dovolená

  6 pracovních dnů. Náleží zam-ci, který po celý kalendářní rok pracuje pod zemí nebo v zvláštních těžkých pracovních podmínkách.

  Dovolená se hlásí 14 dní předem. Při změně zaměstnání se dovolená nepřenáší. Po dobu dovolené se pobírá průměrná mzda.

  Hromadná dovolená

  Hromadné čerpání v délce 2 týdnů, v průmyslových firmách 4 týdny (umělci). Kolektivní smlouva.

  Za neomluvené absence může zaměstnavatel zkrátit dovolenou až o 3 dny.

  Odpovědnost za škodu

  Zaměstnavatel je povinen zajistit zam-cům takové pracovní podmínky, aby nebyli ohroženi na zdraví a majetku.

   Zam-ec je povinen pracovat tak, aby nezpůsobil škody, újmu na zdraví ostatním a majetkově se neobohatil.

  Zam-ec odpovídá za škody, které způsobil zaviněným porušením povinnosti. Pokud zam-ec způsobí škodu při odvrácení nebezpečí, neodpovídá za ni.

   Zam-ec starší 18 let má hmotnou odpovědnost a odpovídá za ztrátu pracovních pomůcek a hradí zůstatkovou cenu. Pokud zaviní peněžní škodu, musí ji uhradit celou.

  Pokud se na škodě podílí více zam-ců, dělí se to mezi ně podle míry zavinění.

  Náhrada škody nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního výdělku. Výdělek vedoucáho a jeho zástupce se započítává 2x.

  Zaměstnavatel odpovídá za škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si odložil na místě k tomu určeném nebo obvyklém.

  Mzdy

  Odměna za vykonanou práci.

  Cena práce na trhu.

  MZDA je ve sféře výrobní.

  PLAT je ze státního rozpočtu (ve sféře nevýrobní).

  Velikost mzdy závisí na: Kvalifikaci

  Množství vykonané práce

  Kvalita výrobku

  Kvalifikační katalog (tarifní) – je v něm velikost mzdy.

  Minimální mzda

   Nejmenší částka vyplacená při plném pracovním úvazku. V současné době cca 9200kč.

  Struktura mzdy

  1. Pevná část – dána kvalifikačním katalogem
  2. Pohyblivá – můžeme i nemusíme mít
   1. Příplatky – za práci přesčas, o víkendech, st. svátky, noční, dělené sm.
   2. Odměny – někdo splnil úkol
  • Podíl na HV
  1. Prémie

  Hrubá mzda

  Není určena k výplatě, ale je uvedena na výplatní pásce. Mzda před zdaněním a odvody na sociální a zdravotní pojištění.

  Čistá mzda

  Určeno k výplatě. Jsou z ní odvedeny daně a zaplaceno sociální a zdravotní pojištění.

  Náhrada mzdy

  Vyplácí se v případě, že existují provozní překážky nebo je zaměstnanec nemocný.

  Nominální mzda

  Číslo uvedené na výplatní pásce.

  Reálná mzda

  Udává množství statků a služeb, které si může koupit.

  Druhy mezd:

  1. Časová - závisí na počtu odpracovaných hodin
   • V = snadný výpočet
   • N = nemotivuje k práci, k vyššímu výkonu
  2. Úkolová - závisí na splnění daného úkolu v daném čase.
   • V = nutí k vyšší výkonnosti a kvalitě práce
   • N = stresující
  3. Podílová - závisí na objemu výkonu a stanovení procent. (př. % z tržby)
  4. Smíšená - kombinace3 základních mezd. Technika pro veřejné stravování.
  5. Naturální mzda – v zemědělství.Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148