FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Právní úprava účetnictví podnikatelů

 1. Právní úprava účetnictví, předmět účetnictví, význam účetnictví, požadavky na vedení

  - účetnictví je zdrojem informací pro podnikatele, na základě kterých se podnikatel rozhoduje, jak řídit svůj podnik

  - účetnictví eviduje:

  1. a) majetek, pohledávky a závazky – podnikatel by měl vědět kolik má peněz, kolik mu má kdo zaplatit nebo naopak kolik má on komu zaplatit
  2. b) náklady, výnosy a hospodářský výsledek podniku – podnikatel by měl vědět, zda se mu podnikání vyplatí (má zisk) či naopak je jeho činnost prodělečná (má ztrátu)

  účetnictví plní tyto funkce:

  • poskytuje informace pro podnikatele – pro lepší řízení a rozhodování
  • poskytuje podklady pro vyměření daní
  • na základě podkladů z účetnictví lze sestavit účetní výkazy (rozvahu, výkaz zisků a ztrát, popř. cash flow)
  • umožňuje kontrolu stavu majetku a hospodaření

  účetnictví je upraveno těmito právními normami:

  • Zákonem o účetnictví – to je základní předpis upravující účetnictví
  • Prováděcí vyhláškou Ministerstva financí k zákonu o účetnictví (zabývá se vybranými ustanoveními zákona)
  • Českými účetními standardy pro podnikatele – podrobněji stanoví postupy účtování

  - v návaznosti na platné právní předpisy si každá účetní jednotka vypracovává vnitřní účetnípředpis (vnitropodnikovou směrnici), při jejíž tvorbě vychází z konkrétních podmínek dané účetní jednotky

  - ve vnitropodnikové směrnici se mimo jiné stanoví: - způsob evidence zásob, způsob odepisování DM, limit ocenění DM, způsob ocenění zásob při výdeji ze skladu, používání měnových kurzů, normy přirozených úbytků zásob apod.

  Mezi nejtypičtější vnitropodnikové směrnice patří:

  - účtový rozvrh

  - odpisový plán

  - podpisové vzory

  - harmonogram účetní závěrky

  - používání měnových kurzů

  - způsoby oceňování

  - oběh účetních dokladů

  - zásady časového rozlišení nákladů a výnosů

  - inventarizace majetku a závazků

  - normy přirozených úbytků

  - používání silničních motorových vozidel

  - způsoby účtování zásob

  - limity pro zatřídění do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

  úČTOVý ROZVRH

  - sestavuje ho účetní jednotka, je to seznam všech syntetických a analytických účtů, které budou v účetním období používat, sestavuje se pro každé účetní období

  - kromě výše zmíněných právních norem se účetní jednotka při své činnosti musí řídit dalšími právními normami, jako jsou:

  • Zákon o korporacích
  • Občanský zákoník
  • Živnostenský zákoník
  • Zákoník práce
  • Zákon o dani z příjmu, zákon o DPH popř. další daňové zákony
  • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění atd.

   

   


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148