FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Personální činnosti

PERSONÁLNÍ ČINNOST PODNIKU
Tato činnost zahrnuje veškeré aktivity, související s pracovníky. Slouží k zabezpečení podnikových činností a plnění podnikových cílů.

Patří sem:

Podnik se musí řídit zákony, v tomto případě:

NÁBOR A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ

ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ – získávání a výběr zaměstnanců je procesem realizace záměrů personální politiky. Podnik může pracovníky získávat prakticky dvěma způsoby:

PLÁNOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – plánování profesní a kvalifikační struktury patří k nejdůležitějším úkolům personálního oddělení. Jejich výběr má velký vliv na úspěšný vývoj organizace. Propočítávají také, kolik zaměstnanců podnik potřebuje.

PRACOVNÍ POMĚR – PRACOVNÍ SMLOUVA

Vznik: Pracovní smlouvou nebo u vedoucích pracovníků jmenováním
Pracovní smlouvu uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec
Pracovní smlouva musí obsahovat určité náležitosti, jinak je neplatná
Pracovní smlouva: před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi, které z pracovní smlouvy vyplívají. Se mzdovými podmínkami, popřípadě nařídit vstupní lékařskou prohlídku.

V pracovní smlouvě musí být písemně sjednáno:

 1. Druh vykonávané práce
 2. Místo výkonu práce
 3. Den nástupu do práce
 4. Pracovní doba – směnný provoz

Pracovní poměr lze sjednat:
Na dobu neurčitou, kdy není stanoven den ukončení pracovního poměru.
Na dobu určitou, kdy je přesně stanovena doba trvání pracovního poměru.

V pracovní smlouvě může být sjednána zkušební doba, nejdéle tři měsíce. (nejde prodloužit)
Trvání pracovního poměru – pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě

Zánik pracovního poměru

HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ
Volba metod hodnocení je závislá na druhu činnosti. Progresivním trendem v současné době je kombinace metod hodnocení s principem sebehodnocení zaměstnance. Cílem je specifikovat silné a slabé stránky jeho činnosti.

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ:
Firma má k odměňování zaměstnanců vytvořen mzdový systém, na základě kterého vyplácí zaměstnancům mzdu. Důležitými faktory jsou náročnost práce, ztížené pracovní podmínky a dosahované pracovní výsledky.

Mzda se skládá z několika složek, které často závisejí na množství a kvalitě práce.

 1. ZÁKLADNÍ
  1. a) časová - se vypočítává podle odpravované doby.
  2. b) úkolová - se počítá podle skutečně provedeného výkonu pracovníka.
  3. c) podílová (provize)
  4. d) smíšená kombinace předchozích forem
  5. e) tarifní - hodinový nebo měsíční tarif dle příslušného tarifního stupně
  6. F) provizní
 2. POHYBLIVÁ
  1. a) příplatky - za podmínky, ve kterých je práce vykonávána: přesčasy, ztížené podmínky – řeší Zákoník práce
  2. b) prémie - za kvalitu práce
  3. c) odměny - za splnění mimořádného úkoly
  4. d) podíly na hospodářském výsledku
 3. NÁHRADY MEZD
  1. a) za dovolenou:
   • Za dny, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou, nepobírá mzdu, ale náhradu mzdy.
  2. b) za volno o státních svátcích:
   Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
  3. c) za prostoje:
   Nemůže-li zaměstnanec konat práci
   pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj, a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku

   v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.
  4. d) za nemocenskou
   Díky nemocenským dávkám jsou zaměstnanci finančně zajištěni v případě vlastní nemoci, nemoci dítěte nebo jiného člena rodiny a během mateřské dovolené. Nárok na nemocenskou nemá zaměstnanec, který si přivodil dočasnou pracovní neschopnost úmyslně.
   1. MZDA NESMÍ BÝT NIŽŠÍ, NEŽ MINIMÁLNÍ MZDA, COŽ JE 14.600,- (od r. 2020)

    FIREMNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ :
    V souvislosti s pokrokovou modernizací a vzrůstajícími požadavky, je nutné svým zaměstnancům umožnit zvyšování kvalifikace a rozvíjet tak jeho profesní znalosti. (kurzy cizího jazyka, svářečské kurzy, manažerské kurzy…)

    SOCIÁLNÍ PÉČE:
    Do kompetence personálního oddělení patří také péče o pracovní podmínky, bezpečnost a hygienu práce. Tato specializovaná činnost má příznivý vliv na spokojenost zaměstnanců. Významným faktorem utváření pocitu spokojenosti je úroveň zabezpečování sociálních potřeb zaměstnanců. (mimo-mzdová motivace zaměstnanců – závodní stravování, podniková rekreace, zdravotní péče, různá sportovní vyžití…)

    Každý zaměstnanec musí mít v podniku založen

    • evidenční list důchodového pojištění – pro výpočet důchodu
    • zápočtový list
    • mzdový list

    PODOTÁZKY:

    • Nábor a výběr pracovníků
    • Skladba pracovníků
    • Povinná administrace
    • Odměňování, motivace zaměstnanců


    Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148