FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Mzdy, sociální a zdravotní pojištění a daně

MZDA - peněžitá i nepeněžitá odměna za vykonanou práci nebo-li plnění na které má zaměstnanec nárok za vykonanou práci

PLAT - STÁTNÍ SEKTOR - stanovená platební třída
MZDA - SOUKROMÝ SEKTOR

NOMINÁLNÍ MZDA - známe částku, ale ne kupní sílu
REÁLNÁ MZDA - známe částku i kupní sílu (co si reálně za to koupíme)
NATURÁLNÍ MZDA - vyplaceno jinak než penězi – v penězích musí být vyplacena alespoň minimální mzda

Druhy mezd:
ZÁKLADNÍ MZDA
HRUBA MZDA
SUPER HRUBA MZDA
ČISTÁ MZDA
MZDA K VÝPLATĚ

  ZÁKLADNÍ MZDA
  1. Časová mzda - závisí na počtu opracovaných hodin
   - Časová MZDA = HMT (hodinový mzdový tarif) x počet opracovaných hodin
   - používá se tam, kde nelze změřit výkon (administrativa, soudci, učitelé, policisté)
  2. Úkolová mzda
   • výše závisí na počtu kvalitně vyrobených kusů
   • Úkolová mzda = Úkolová sazba (mzda za kus) x počet kusů
  3. PODÍLOVÁ MZDA
   - výše závisí na dosažených výsledcích - na dosaženém zisku, na počtu uzavřených smluv atd.
  4. KOMBINOVANÁ MZDA
   - kombinace časové, úkolové, podílové
  5. PEVNÝ MĚSÍČNÍ PLAT
   - stanovený pevný plat bez ohledu na počtu odpr. hodin, např. technicko-hospodářští pracovnici, manažeři, poslanci
 1. HRUBÁ MZDA
  • HM = ZM + prémie a odměny + příplatky + náhrada mzdy za neodpracovaný čas
  • Prémie a odměny
   • nejsou nárokové - záleží na zaměstnavateli, zda je vyplatí či nikoliv
   • jedná se o motivační složku
  • Příplatky
   • jsou dány zákoníkem práce
   • jsou narokové
   • nejčastěji jsou vypláceny za práci v noci, přesčas, svátky, víkendy, v rušném prostředí
  • Náhrada mzdy za neodpracovaný čas
   • náhrada mzdy při čerpání dovolené nebo za státem uznaný svátek, který připadne na pracovní den
   • náhrada je rovna 100% průměrného výdělku za poslední 3 kalendářní měsíce
  • HM SE ZAOKROUHLUJE NA CELÉ KORUNY DLE PRAVIDEL
 2. SUPER HRUBÁ MZDA
  - superhrubá mzda je základem pro výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
  Od roku 2021 je superhrubá mzda zrušená.
  SHM = HM * 1,334 = VÝSLEDEK SE ZAOKROUHLUJE NA CELE 100 NAHORU
  ZÁLOHA NA DAŇ Z PŘÍJMU
  = výsledek ze SHM * 0,15
  mínus sleva na poplatníka = daň po slevě (pokud je záporné číslo = daň 0)
  mínus daňové zvýhodnění na vyživované dítě - Daňové zvýhodnění na děti
  1. dítě Kč 1.267 měsíčně
  2. dítě Kč 1.617 měsíčně
  3. dítě (a další) Kč 2.017 měsíčně
  - pokud je záloha na DZ záporná = DAŇOVÝ BONUS, který se přičítá k HM
 3. ČISTÁ MZDA
  = HM - ZÁKONNÉ SRÁŽKY (ZP 4,4% + SP 6,5% na celé koruny nahoru) - záloha DZ nebo
  = HM - ZP - SP + DAŇOVÝ BONUS
  • Zdravotní pojištění = vypočte se jako 4,5% z hrubé mzdy
  • zdravotní pojištění se odvádí zdravotním pojišťovnám
  • hradí se z něho lékařská péče, léky a zdravotní pomůcky
  • Sociální pojištění = vypočte se jako 6,5% z hrubé mzdy
  • je to příjem státního rozpočtu – spravuje ho Okresní správa sociálního zabezpečení¨
  • hradí se z něho důchody (starobní, vdovské, sirotčí, invalidní), nemocenská (včetně ošetřování člena rodiny, mateřská, apod.) a státní politika zaměstnanosti (podpory v nezaměstnanosti+ aktivní politika státu)
  • Zaměstnavatel je povinnen za každého zaměstnance odvádět také sociální a zdravotní pojištění
  • zdravotní pojištění se vypočte jako 9% z celkového objemu hrubých mezd
  • sociální pojištění se vypočte jako 25% z celkového objemu hrubých mezd OSVČ musí také platit zdravotní a sociální pojištění, a to z tzv. VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU, kterým je 50% z rozdílu mezi výnosy a náklady – zdravotní pojištění platí 13,5%, sociální pojištění platí 29,2% z vyměřovacího základu
 4. MZDA K VÝPLATĚ
  = ČM + náhrada za dočasnou pracovní neschopnost mínus ostatní srážky (zaměstnanec si dobrovolně nechává strhávat na základě dohody o srážkách že mzdy - spoření, půjčky, výživné atd.

NÁHRADA ZA DOČASNOU PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- od 3. dne trvání nemoci do 14. PRACOVNÍHO DNE vyplácí náhradu zaměstnavatel (další náklad navíc)
- od 15. pracovního dne trvání vyplácí tzv. nemocenské dávky ČSSZ (v úvahu bereme pouze pracovní dny)

zaměstnavatel platí za zaměstnance: z celkového objemu HM
ZP 9%
SP 25%

zdravotní a sociální pojištění se zaokrouhluje vždy na celé koruny nahoru!

ÚČTOVÁNÍ MEZD

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Nemocenské pojištění:

Státní politika zaměstnanosti (úřady práce):


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148