FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Dlouhodobý finanční majetek

DFM evidujeme v 0. účtové třídě, ve skupině 06

CHARAKTERISTIKA DFM

 1. CENNÉ PAPÍRY A PODÍLY V PODNICÍCH S VLIVEM:
  • rozhodujícím - účetní jednotka vlastní nad 40% z jejich celkového objemu
  • podstatným – účetní jednotka vlastní 20 až 40% z jejich celkového objemu
  • ostatní – účetní jednotka vlastní méně než 20% podíl z celkového objemu
 2. PŮJČKY
  • poskytnuté účetní jednotkou ve skupině
  • ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než 1 rok, např. vklad tichého společníka
 3. OSTATNÍ CENNÉ PAPÍRY A PODÍLY
  • nejsou určeny k obchodování, ani nejsou cenným papírem drženým do splatnosti, nevyjadřují ani podstatný nebo rozhodující majetkový vliv
 4. DLUHOVÉ PAPÍRY DRŽENÉ DO SPLATNOSTI
 5. OSTATNÍ DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEk
  • např. soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek v rámci smlouvy o nájmu podniku

OCEŇOVÁNÍ DFM

Rozlišujeme:
Majetkové cenné papíry
Dlužné (úvěrové) cenné papíry

Majetkové cenné papíry (např. akcie)

Pořízení majetkových cenných papírů:
Pro pořízení DFM používá účetní jednotka tyto účty:

Př:

 1. ID – vyúčtování od makléře
  • Za nákup akcií Kč 500.000,-
  • Za provizi Kč 30.000 043/379 530.000
 2. ID – převod akcií do majetku (18% podíl) 063/043 530.000

Majetkové CP akcionář pořizuje za účelem ekonomického prospěchu – tím jsou DIVIDENDY

Majetkové CP se nakupují také za účelem obchodování s nimi:
PRODEJ AKCIÍ:

PRODEJ DFM

Úvěrové cenné papíry (dluhopisy)

- účetní jednotka vydává (emituje) úvěrové CP, aby si opatřila zdroje krytí
Emitent = subjekt, který vydává CP – může jím být stát, obec, banka, podnik – emitent = dlužník
Kupec = věřitel – subjekt, který si od emitenta nakoupí dlužné CP – po vypršení doby splatnosti má nárok na vrácení nominální hodnoty cenného papíru plus dohodnutý úrok

Účtování u emitenta:

 1. ID – emise dluhopisů 375/473 v nominální hodnotě
 2. VBÚ – splacení emitovaných dluhopisů 221/375 v nominální hodnotě
 3. ID – závazek z hrubého úroku 562/379
 4. ID – srážková daň z hrubého úroku 379/342 (15% z hrubého úroku)
  Hrubý úrok a srážkovou daň účtujeme v jednotlivých letech
 5. ID – po vypršení doby splatnosti předložení dluhopisů k proplacení 473/379 v nominální hodnotě
 6. VBÚ – vyplacení nominální hodnoty
  Dluhopisů a čistých úroků 379/221 nominální hodnota plus čisté úroky za jednotlivé roky

Účtování u věřitele:

 1. ID – upsání dluhopisů 065/379 nominální hodnota
 2. VBÚ – splacení upsaných dluhopisů 379/221 nominální hodnota
 3. ID – nárok na čistý úrok 378/665
  (účtujeme v jednotlivých letech)
 4. ID – předložení dluhopisu k proplacení 378/065 nominální hodnota
 5. VBÚ – připsání NH dluhopisů a čistého úroku 221/378 NH + čisté úroky za jednotl. roky


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148