FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Daňový systém ČR

ZNAKY DANí

ZáKLADNí DAŇOVé POJMY

 PROGRESIVNí – čím vyšší základ, tím vyšší sazba

 DEGRESIVNí – čím vyšší základ daně, tím nižší % sazby daně

DANĚ JSOU PŘíJMEM DO STáTNíHO ROZPOČTU

DANĚ DĚLíME NA:

DANĚ PŘíMé

  1. B) lesy, rybníky s průmyslovým vytěžováním ryb, louky, pastviny, trvalé trávní porosty

U orné půdy určuje cenu za m2 ministerstvo zemědělství. Louky a vodní plochy s intenzivním nebo průmyslovým chovem ryb – cena za m2 se pohybuje kolem 4,- Kč/m2.. Lesy v celé ČR =

3,80 Kč/ m2

  1. C) Daň ze stavebního pozemku – výměra v m2 x pevná sazba stanovená zákonem x koeficient podle počtu obyvatel podle posledního sčítání lidu

Daň dědická – jednorázová daň, platí se, jen když pro ni nastanou okolnosti. (6. tříd dědiců)

příbuznými, daň se neplatí)

 u nákladního automobilu podle hmotnosti v tunách na počet náprav

platí pouze subjekty, které dopravní prostředek používají

ke své podnikatelské činnosti

DANĚ NEPŘíMé

SOUSTAVA DANí
Daně


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148