FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Fyzická osoba, vedení daňové evidence vs. vedení účetnictví

 1. Fyzická osoba (podnikatel): Fyzická osoba, která vede daňovou evidenci x fyzická osoba, která vede účetnictví. Charakteristika daňové evidence, peněžní deník.

DAŇOVÁ EVIDENCE

Daňová evidence stejně jako účetnictví slouží k evidenci příjmů a výdajů pro potřeby zjištění základu daně z příjmu a zjištění výsledku hospodaření.

Daňová evidence je variace na dřívější jednoduché účetnictví.

Daňová evidence obsahuje

 1. údaje o příjmech a výdajích
 2. údaje o majetku a závazcích podnikatele

Daňovou evidenci vedou podnikatelé s živnostenským listem neuvedení v bodech a-l u účetnictví (viz níže).

U daňové evidence nejsou rozsah a forma striktně definované.

daňové evidenci se vede: peněžní deník, kniha pohledávek, kniha závazků a pomocné knihy o dalším majetku (zásoby apod.)

Daňová evidence může obsahovat:

· Deník příjmů a výdajů

· Karty dlouhodobého majetku

· Karty zásob

· Kniha pohledávek a závazků

· Karty rezerv

· Karty úvěrů a půjček

Ostatní evidence:

· Mzdová evidence

· Kniha jízd

· Pokladní kniha

· Evidence stálých plateb

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, musí daňová evidence obsahovat údaje o:

 1. a) příjmech a výdajích (v členění potřebném pro zjištění základu daně),
 2. b) majetku a závazcích.

Daňová evidence se řídí zásadou jednoduchosti a sleduje pouze peněžní toky bezprostředně související s daněmi.

Daňovou evidenci tedy vedou ty fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání

a z jiné samostatné výdělečné činnosti a při tvorbě základu daně budou uplatňovat

výdaje ve skutečné výši. Jedná se o poplatníky, kteří:

– nevedou účetnictví

– neplatí paušální daň

– neuplatňují způsob stanovení výdajů % z příjmů.

ÚČETNICTVÍ

Účetnictví je mnohem komplexnější a rozsáhlejší systém.

 1. Účtuje se stav a pohyby majetku a dalších aktiv i pasiv.
 2. Účtují se náklady a výnosy
 3. Výsledek hospodaření (výsledovka, rozvahy)

Určení, které subjekty musí vést účetnictví se řídí zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) Povinnost vést složitější účetnictví mají:

 1. Právnické osoby se sídlem na území ČR
 2. Zahraniční právnické osoby podnikající na území ČR
 3. Organizační jednotky státu
 4. Fyzické osoby zapsané v obchodním rejstířku
 5. Fyzické osoby s obratem nad 25M za předcházející rok
 6. Na základě vlastního rozhodnutí
 7. Pokud ve společnosti kterýkoliv společník spadá pod a)-f) či h) – l) mají povinnost všichni společníci
 8. Osoby, kterým to ukládá zvláštní právní předpis
 9. Svěřenské fondy
 10. Fondy obhospodařované penzijní společností
 11. Investiční fondy bez právní osobnosti
 12. Ostatní dle zvláštního právního rejstříku

Účetnictví se řídí zákonem o účetnictví a je povinnost vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné

a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

Pokud se fyzická osoba svévolně rozhodne vést účetnictví má tu povinnost po dobu minimálně 5 let.

Účetnictví je vedeno na principu akruálního principu (výnosy/zisky se účtují do období kam patří).

Daňová evidence je vedena peněžním principem a sleduje jen aktuální příjem a výdej.

Bilanční princip u účetnictví:

Účetnictví jako informační systém posuzuje majetek vždy ze dvou hledisek, a to:

 1. z pohledu konkrétních majetkových položek – aktiv,
 2. z hlediska původu majetku (zdrojů financování majetku, tj. zda byl majetek prořízen z vlastních zdrojů nebo na dluh) – pasiv.

V této souvislosti hovoříme o tzv. bilančním principu, který nám poskytuje celkový obraz hospodářské a finanční situace v podniku.

V podvojném účetnictví navíc platí, tzv. zlaté bilanční pravidlo: AKTIVA = PASIVA neboli AKTIVA = VLASTNÍ KAPITÁL + DLUHY.

Bilanční princip je základem konstrukce rozvahy.

Shrnutí základních kritérií účetnictví:

– poskytuje informace o hospodaření firmy,

– zachycuje skutečný stav a pohyb majetku a závazků a zjišťuje výsledek

hospodaření,

– výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a náklady, samotný pohyb peněz

(příjmů a výdajů) není rozhodující,

– posuzuje majetek z hlediska jeho konkrétní formy (aktiva) a z pohledu zdrojů jeho

financování (pasiva),

– vždy je povinnost vést jedno účetnictví za jednu účetní jednotku jako celek,

– účetnictví se vede z časového hlediska, tj. za určité období,

– veškeré účetní případy jsou zaznamenávány podvojně a souvztažně,

– jednotlivé hospodářské jevy se zachycují vždy na základě účetního dokladu,

– účetnictví je vedeno nepřetržitě po celou dobu existence účetní jednotky,

– je vedeno v české měně,

– za správnost účetnictví zodpovídá vždy účetní jednotka.


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148